12 Септември 2018

За трета поредна година Институтът по публична администрация (ИПА) организира самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Участието в самооценката дава възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др. Много полезна на администрациите е и възможността да се сравнят с други организации и да намерят полезни ориентири за усъвършенстване в областта на ученето и развитието. Въз основа на резултатите от самооценкатаИПА ежегодно обявява Рейтинг на учещите администрации. Повече информация за самооценката „Учеща ли е вашата организация?“ през 2016 и 2017 г. можете да намерите ТУК.

 

Тази инициатива е в съответствие с промените в Закона за администрацията от октомври 2017 г., с които беше въведено задължение администрациите да прилагат управление на качеството в своята дейност. Както е добре известно, всички системи за управление на качеството изискват периодично измерване и оценка на ефекта от различни интервенции в организацията, свързани с  планирането, лидерството, управлението на хората и др. Самооценката „Учеща ли е вашата организация?“ е много добра възможност администрациите да разширят или затвърдят своите практики за управление на качеството.

 

Инициативата на ИПА е в пълно съответствие и с една от най-новите препоръки на Европейската комисия, която в началото на август 2018 г. публикува доклад за резултатите от сравнително изследване „Measuring Public Administration: A Feasibility study for better comparative indicators in the EU”. В документа се подчертава необходимостта от повече данни и по-качествена информация за различни аспекти на административната дейност Една от основните препоръки е да се правят повече проучвания и оценки сред служителите с цел събиране на сравнителни данни за публичната администрация, включително по отношение на ученето и развитието на служителите.

 

Самооценката се извършва чрез попълване на онлайн въпросник, а участието в нея е безплатно. Опитът на администрациите с най-висок рейтинг ще бъде популяризиран, както чрез публикации на ИПА, така и по време на национални и международни форуми на института.

 

Тази година инициативата е планирана в следната последователност:

  • До 20.09.2018 г. – изпращане на писма от администрациите до ИПА за заявяване на желание за самооценка чрез инструмента „Учеща ли е вашата организация?“. В писмата трябва да е посочено лице за контакт (за предпочитане от звеното по човешки ресурси), на което ще бъде изпратена допълнителна информация за организиране на самооценката;
  • 08-31.10.2018 г. – извършване на самооценката чрез онлайн въпросник;
  • До 23.11.2018 г. – изпращане на доклади до администрациите с обратна връзка за резултатите, сравнения с други български администрации, с администрации от Западна Европа, САЩ и Канада, както и насоки за развитие на климата за учене на работното място с цел повишаване на ангажираността и инициативността на служителите;
  • До 14.12.2018 г. – обявяване на Рейтинг на учещите администрации и награждаване на най-добрите от тях.

 

Заявките за участие в самооценката трябва да бъдат изпратени в ИПА най-късно до 20 септември на следния имейл:

 

За повече информация:

Радостина Димитрова

старши експерт в ИПА

тел: 02 940 37 61

 

Интервюта с участници от изминали години н райтинга, може да видите ТУК.