05 Май 2020
Alt

 

От пролетта на 2020 година ИПА предоставя възможност на всеки служител от държавната администрация сам да подаде своя заявка за включване в електронен модул за самообучение. Такива заявки могат да се подават целогодишно. Е-модулите са без такса за участие, а служителите сами трябва да си осигурят време за самообучението.

За да подадат индивидуална заявка, служителите трябва да имат регистриран профил в Информационната система на ИПА. В случай, че нямат такъв профил, служителите следва да се обърнат към звеното по човешки ресурси с молба да им бъде създаден. В профила на всеки участник са публикувани указания за начина на подаване на заявката.

Е-модулите, за които могат да се подават такива индивидуални заявки са:

УМ-11 Управление на риска в дейността на администрацията (базов модул)

УМ-12 Интервюто като метод за оценяване

УМ-13 Управление на времето

УМ-14 Практически аспекти на дейността по УЧР

УМ-15 Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация (надграждащ модул)

УМ-16 Анализ на потребностите от обучение

П-12 Мерки срещу изпирането на пари

П-13 Задбалансово отчитане на бюджетните показатели „поети ангажименти“ и „нови задължения за разходи“

Н-13 Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки

Н-14 Прилагане на „зелени“ обществени поръчки

Н-15 Алтернативни методи за разрешаване на спорове в административната дейност

Н-16 Срочността в работата на администрацията

Н-17 Правна уредба на защитата на личните данни

Н-18 Доказателствена стойност на електронния документ

ДК-10 Разработване на интерактивни онлайн презентации с Prezi

ДК-11 Защита на личните данни в дигитална среда

ДК-12 Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация

ДК-13 Звук и видео в Power Point

 

Обученията се провеждат по проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“ по Оперативна програма „Добро управление“.

За допълнителна информация: support@ipa.government.bg