Възможност за самостоятелно подаване на заявки за обучение

05 Май 2020
Alt

 

От пролетта на 2020 година ИПА предоставя възможност на всеки служител от държавната администрация сам да подаде своя заявка за включване в електронен модул за самообучение. Такива заявки могат да се подават целогодишно. Е-модулите са без такса за участие, а служителите сами трябва да си осигурят време за самообучението.

За да подадат индивидуална заявка, служителите трябва да имат регистриран профил в Информационната система на ИПА. В случай, че нямат такъв профил, служителите следва да се обърнат към звеното по човешки ресурси с молба да им бъде създаден. В профила на всеки участник са публикувани указания за начина на подаване на заявката.

Е-модулите, за които могат да се подават такива индивидуални заявки са:

УМ-11 Управление на риска в дейността на администрацията (базов модул)

УМ-12 Интервюто като метод за оценяване

УМ-13 Управление на времето

УМ-14 Практически аспекти на дейността по УЧР

УМ-15 Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация (надграждащ модул)

УМ-16 Анализ на потребностите от обучение

П-12 Мерки срещу изпирането на пари

П-13 Задбалансово отчитане на бюджетните показатели „поети ангажименти“ и „нови задължения за разходи“

Н-13 Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки

Н-14 Прилагане на „зелени“ обществени поръчки

Н-15 Алтернативни методи за разрешаване на спорове в административната дейност

Н-16 Срочността в работата на администрацията

Н-17 Правна уредба на защитата на личните данни

Н-18 Доказателствена стойност на електронния документ

ДК-10 Разработване на интерактивни онлайн презентации с Prezi

ДК-11 Защита на личните данни в дигитална среда

ДК-12 Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация

ДК-13 Звук и видео в Power Point

 

Обученията се провеждат по проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“ по Оперативна програма „Добро управление“.

За допълнителна информация: