11 Януари 2019
Alt

На 10 януари 2019 г. в гр. София се проведе Заключителната конференция по проект № BG05SFOP001-2.004-0004 с наименование „Работим за хората“- укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Институт по публична администрация.

 

По време на конференцията бяха представени всички постигнати резултати от изпълнението на заложените проектни дейности.

 

Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който приветства гостите и представи основните постигнати резултати по проекта. Също така беше представен и новия Каталог 2019 на ИПА, заедно с възможностите за обучение на държавните сужители. Г-жа Ирена Първанова, ръководител на УО на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), направи кратко обръщение към участниците, след което даде думата на гост-лекторите в конференцията, за да представят изследванията и анализите, реализирани по време на проекта.

 

Ръководителят на проекта г-н Георги Стратиев закри събитието като разгледа по-подробно основните дейности по проекта и тяхната реализация.

 

За по-малко от две години ИПА успя да реализира обучения за близо 26 000 държавни служители по приоритетни теми и в изпълнение на стратегическите документи. Актуализира съдържанието на последните два Каталога, които предлагат на служителите от администрацията разнообразни обучения, съобразени с Анализа на потребностите от обучения 2019-2022. Чрез изпълнението на дейностите по проекта, ИПА успя да оптимизира цялостния процес на организация на обучения, чрез надграждане на информационната система, техническо и софтуерно обновление на базата на Института, изграждане на е-библиотека, достъпна за всички държавни служители и др. Бяха разработени 7 изследвания и аналитични документа по приоритетни и полезни за администрацията теми.

 

По време на събитието взеха участие и представители от централната и областната администрация, които получиха комплект с рекламни материали от събитието, както и Каталог 2019 на ИПА.

 

Изследванията, представени по време на събитието, очаквайте скоро на сайта на ИПА. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

Радослав Миланов

 

Георги Стратиев

 

Агенция Стратегма - "Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране"

 

Елеонора Сергиева - "Създаване на общ център за административно обслужване в областна администрация"

 

Национална лаборатория по вирусология, БАН - Киберсигурност