На 27 март Институтът по публична администрация организира първото от серия обучения на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни(GDPR)”, по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

прочети повече

Във връзка с изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, дейност 4 "Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива посъвременни обучителни програми в синхрон със стратегическитеприоритети и потребностите на администрацията, поддейност 4.1 "Осъвременяване и фокусиране на каталозите на ИПА с обучителни програми и провеждане на обучения.", Инсти

прочети повече

През 2018 г. ИПА ще реализира нова учебна програма „Електронни модули за самообучение“. Програмата включва 10 е-модула, които ще се провеждат в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Темите на модулите са посочени в Приложение № 1 към тази покана.

прочети повече

През 2018 г. в Института по публична администрация предстои организиране и провеждане на присъствени обучения по 10 нови курса от Каталога. Курсовете ще се провеждат в рамките на проект „Работим за хората“ – укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Темите на курсовете са посочени в Приложение № 1 към тази покана.

прочети повече

В секция Обучение“ на интернет страницата на ИПА е публикуван Каталогът с програми за обучение за 2018 г. До 25 януари всички администрации ще получат писма с указания за подаване на заявки по Годишните планове за обучение за 2018 г.

 

 

прочети повече

На 14-ти декември 2017 г. в Споделено пространство „Космос“ гр. София представители на администрациите от цялата страна се събраха на традиционната годишна церемония за награждаване на добрите практики в дейността на администрацията.

 

Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, откри церемонията като поздрави всички участници и подчерта значимостта на споделянето на опит и добри практики за равитието на публичната администрация в България.

прочети повече

На 7 ноември в гр. София се проведе откриваща конференция на проект № BG05SFOP001-2.004-0004 и наименование„Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Институт по публична администрация.

 

прочети повече

Във връзка с изпълнението на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България“, Институтът по публична администрация разработи 3 модулни обучения на английски език:

 

прочети повече

На 26 и 27 октомври експерти и лектори на ИПА се събраха в Боровец  за обсъждане на проекта на Каталог 2018. Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА  и Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ запознаха присъстващите с предложенията за нови обучения и с преструктурирането на основните програми. Предвижда се каталогът да бъде публикуван през декември 2017 година.

 

прочети повече