08 Ноември 2017
Alt

На 7 ноември в гр. София се проведе откриваща конференция на проект № BG05SFOP001-2.004-0004 и наименование„Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с бенефициент Институт по публична администрация.

 

Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИПА, г-н Павел Иванов, който приветства гостите и представи основните цели на проекта. Проектът предвижда провеждането на мащабна обучителна кампания, в рамките на която ще се обучат близо 19 хиляди служители от държавната администрация. Координаторътна проекта - Гергана Колева, изложи основните дейности на проекта, сроковете на изпълнение и плановете за неговото изпълнение.

 

Станимир Минков очерта постигнатите резултати по дейност 2 във връзка с провеждането на обученията, свързани подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България.

 

На конференцията бяха представени също и организирането на Академията по ЕСИФ, която Институтът ще стартира през 2018 г., създаването на ресурсно-информационен център в сградата на ИПА на ул. Аксаков, както и развитието на аналитичната и изследователската дейност на Института.

 

На събитието присъстваха представитеи от различни администрации, включтиелно и представители на Администрацията на Министерски съвет, и оперативната програма “Добро управление”, които отговориха на въпросите на участниците.

 

Представяне на проекта

Изтегли материали