ИПА набира специалист за разработване на аналитичен документ за оценка на цифрова компетентност

15 Януари 2021

 

НОВ КРАЕН СРОК: 19.02.2021

Във  връзка с изпълнение на Дейност 3 по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институтът по публична администрация обявява процедура за подбор на външeн специалист с висше образование, който съвместно с експерт/експерти от ИПА и доц. д-р Николай Нетов, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (външен консултант) да разработят анализ на тема:

„Модели за оценка на цифрова компетентност“

Основната цел на аналитичния документ е да се разработят модели за самооценка (включващ инструменти като тестове, практически задачи и казуси), с помощта на които държавните служители сами да оценяват нивото си на компетентност, както и модел за обективна независима външна оценка чрез изпит, като анализатора се основава на рамката DigComp и на добрите практики в Европейския съюз.

Като резултат е необходимо да се създаде система от инструменти, която да оценява всеки един от 5-те компонента като самооценка и външна обективна оценка.

Резултатите от анализа трябва да предложат на ИПА модел за оценка на цифровите компетентности, въз основа на който да надгради и подобри програмата на Института за „Дигитална компетентност“ и да предостави надежден инструмент за оценяване на държавните служители.

Общият обем на разработения документ трябва да бъде максимум 100 стандартни страници.

Изисквания към кандидатите:

 • завършена образователно-квалификационна степен „магистър по социални науки“ или „магистър“ в област на образование „Природни науки, математика и информатика" или „Физика“;
 • минимум една научна публикация в областта на дигитална трансформация в е-управление;
 • отлично владеене на английски език;
 • отлични компютърни умения.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец от интернет страницата на ИПА), в който е представено предложение за извършване на анализ по темата.

2.  Автобиография на български език, към която са приложени: 

 • копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Ако дипломата е издадена след 2012 г. се посочва само номера на дипломата и информация, необходимо за служебна проверка в регистрите на МОН;
 • копие на документ за владеене на английски език - минимално ниво на владеене B2 или минимален резултат от преминат изпит IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 или др.;
 • копие на научна публикация или интернет връзка към публикация в областта на дигитална трансформация в е-управление;
 • две препоръки от научен ръководител, преподавател или работодател;
 • други (незадължителни)  документи: удостоверения, участие в научни конференции, семинари, сертификати и дипломи за придобити знания и умения и др.

Процедура по кандидатстване и подбор:

 • Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща до г-н Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА на имейл  ipa at ipa.government.bg  в срок до 29 януари 2021 г.
 • Експертна комисия ще проведе интервю с кандидатите, които отговарят на посочените изисквания. По време на интервюто кандидатите ще трябва да представят и защитят своето предложение за извършване на анализ по темата.
 • С избраните кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 5 месеца с възнаграждение в размер на до 3000 лв. за целия срок на договора.

Може да изтеглите формуляр за участие тук.

Може да изтеглите Техническата спецификация от тук.

За повече информация:

Айлин Ниязиева

тел.: 02 940 2561

моб. тел.:  0884 911 546

имейл: a.nyazieva at ipa.government.bg