Oбучения на тема „Внедряване на по-добри организационни и технологични модели на взаимодействие и административно обслужване“

04 Октомври 2018
Alt

През септември Институтът по публична администрация (ИПА) стартира серия от специализирани обучения на тема „Внедряване на по-добри организационни и технологични модели на взаимодействие и административно обслужване“, по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Те са насочени специално към главни секретари и секретари на общини, като имат за цел да ги запознаят с предимствата на електронното управление. Като се организират   в сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и с Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.

 

На 18 септември и 2 октомври се проведоха първите две обучения. По време на откриването г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА и Александър Йоловски, заместник-председател на ДАЕУ, акцентираха, че именно главните секретари и секретарите на общините имат водеща роля в този процес на дълбока трансформация. Която налага използването на нови технологични модели на взаимодействие на административните органи и качествено нова организация на административното обслужване, свързано с предоставянето на електронни административни услуги. Александър Йоловски,  представи „на живо“ как и колко администрациите се възползват от предимствата на електронното управление.

 

Лектор през първия ден на обученията е доц. д-р Велизар Шаламанов, който представи на участниците как да познават и прилагат основните изисквания за планиране и управление на информационни ресурси, за осигуряване на кибер-устойчивост и кибер-сигурност. Вторият ден представяне направи Борис Радев, старши експерт в ДАЕУ, който запозна участниците с идеята за: единен портал за достъп до електронни административни услуги; електронен обмен на документи чрез системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС); Regix/RegUX, многопотребителска интеграция със системи; е-плащане; е-връчване и е-валидиране. Финалът на обучението направи лекцията на д-р Добромир Тотев, който предостави информация по теми като планиране и организация на електронно административно обслужване - необходими  ресурси (средства, технология, хора); електронно административно обслужване и комплексно административно обслужване; оперативна готовност за техническа и експертна обезпеченост на електронното административно обслужване и други.

 

Предвиждат се още 3 групи, които ще бъдат в Бургас, Велико Търново и Пловдив. Освен присъствените обучения, ИПА организира и електронни самообучителни курсове, които са насочени към всички експерти от държавната администрация и също стартират през октомври.

 

За експертите от администрацията са предвидени електронни модули за самообучение, които ще стартират през октомври. 

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.