19 Май 2015

От 13 до 15 май 2015 г. в гр. Хисаря се проведе традиционната Годишна среща на специалистите по човешки ресурси. В нея участваха над 80 ръководители и експерти от централната и териториалната администрация. При откриването на срещата участниците бяха приветствани от изпълнителния директор на ИПА доц. Георги Манлиев и от кмета на община Хисаря г-жа Пенка Ганева, която пожела ползотворна работа на всички и ги покани да разгледат най-зеления град на България.

Специален гост на срещата беше г-н Антон Герунов – началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя г-жа Румяна Бъчварова. Той запозна участниците с приоритетните задачи в областта на управлението на човешките ресурси, по които предстои да се работи през 2015 и 2016 г. С особен интерес участниците изслушаха разясненията по въвеждането на централизиран подбор за държавни служители, както и плановете за въвеждане на Единна информационна система за УЧР в държавната администрация. По време на презентацията, а и след нея г-н Герунов отговори на много и разнообразни въпроси на участниците.

   

Сериозни дискусии възникнаха при по-подробното представяне на концепцията за централизиран подбор на държавни служители, представена от Ваня Новакова – държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС. Участниците посочиха някои важни аспекти на бъдещия подбора, с които практическата му реализация трябва да бъде съобразена. Много въпроси бяха поставени и за въвеждането на единна информационна система за УЧР в администрацията, чиито функционалности бяха разяснени от представители на фирма „Технологика“ – изпълнител по проекта на МС, в рамките на който системата се разработва и въвежда. Участниците в дискусиите изразиха своите притеснения най-вече по отношение на сравнително кратките срокове за въвеждане на системата.

Срещата продължи с презентацията на Иванка Раичкова – директор на дирекция ОРЧР в Министерство на икономиката, която представи някои много интересни и важни изводи, направени от екипа на министерството по повод начина, по който ВАС тълкува понятието „професионален опит“. Участниците в срещата подкрепиха тезата, че установената съдебна практика налага спешно да се подготвят предложения за промени в нормативната уредба, свързани с ранга и професионалния опит.

Две презентации бяха посветени на въпроси, свързани с управление на знанието в организацията. Олга Чернева от ИА ЕСМИС към Министерство на транспорта запозна участниците с опита на агенцията в регулярното провеждане на вътрешни обучения-уебинари по различни теми. Чрез специално приложение на Майкрософт едновременно до 70-80 служители на агенцията могат да се обучават на работното място. В своята презентация Анета Тушева, директор на дирекция ОМДП в ИПА, се спря на въпроса „Учеща ли е нашата администрация“ като представи на участниците разнообразни начини и възможности за управление на знанието в администрацията.

В последния ден на срещата екип от служители на ИПА запозна участниците с новости и предстоящи събития в дейността на института до края на 2015 г. Участниците заявиха своята висока удовлетвореност от проведената среща и за пореден път изразиха желанието си за по-често провеждане на тези срещи.

   

Презентации от Годишната среща:

on_-_line_obuchenie_na_rabotnoto_myasto_v_ia_esmis_olga_cherneva.pdf

konkursi_za_dobri_praktiki_2015_gergana_koleva.pdf

novosti_v_planiraneto_i_organizilraneto_na_obucheniyata_aneta_tusheva.pdf

novosti_za_vsd_i_izsledvaniya_na_ipa_galina_mutafchiyska.pdf

obucheniya_za_sluzhebno_razvitie_snezhanka_ribarska.pdf

profesionalen_opit_i_praktikata_na_vas_vanya_raichkova.pdf

upravlenie_na_znanieto_aneta_tusheva.pdf

modernizirane_na_uchr_v_drzhavnata_administraciya_anton_gerunov.pdf