17 Май 2017

От 10 до 12 май в Стара Загора се проведе 10-та Годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, в която участваха повече от 120 ръководители и експерти.

 

Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, а секретарят на община Стара Загора г-н Делян Иванов приветства гостите на града. В обръщението си към участниците г-н Иванов акцентира на най-важните новости в дейността на ИПА и очерта предизвикателствата пред обучението на служителите през 2017-2018 г.

 

Централна тема на дискусиите през първия ден бяха някои новости в  нормативна уредба в УЧР след промените в ЗДСл от 2016 г.  Ваня Новакова, началник на отдел в дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС, разгледа широк спектър от въпроси и предложения на участниците в срещата. Тя разясни някои конкретни казуси и прикани специалистите по ЧР да се включат активно в предварителната оценка на подготвените нормативни промени. Дискусията продължи с доклада на Ваня Раичкова от Министерството на икономиката, която представи различни въпроси и решения по прилагането на чл. 12, ал. 4 и на §7 от ПЗР на ЗДСл.

 

През втория ден на срещата гост-лектори от различни образователни и научни институции представиха интересни доклади, обединени от темата “Изследвания, иновации и добри практики в УЧР”. Проф. д-р Маргарита Богданова и гл. ас. д-р Евелина Парашкевова от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов  разгледаха добри практики в изграждането на системи за управление на знанието в публичния сектор. Проф. д.пс.н. Снежана Илиева от СУ „Св. Кл. Охридски“ ангажира вниманието на участниците с въпроси за  ролята на звената по ЧР за развитие на психологическия капитал на организациите. С внимание беше изслушан и доклада на доц. д-р Веселина Пеневска от БАН, която постави въпроса как можем да въздействаме на негативни поведенчески нагласи на новоназначените държавни служители. Проф. д.с.н. Цветан Давидков от СУ „Св. Кл. Охридски“ обоснова необходимостта от въвеждане на екипни обучения, като разясни техния висок потенциал  за повишаване на организационната ефективност.

 

Резултатите от проекта на ИПА „Алтернативи на формалното обучение в държавната администрация“, включително Рейтинг на учещите администрации за 2016 г., бяха представи от Анета Тушева, директор на дирекция в ИПА. Рейтингът е направен въз основа на самооценка на над 60 централни териториални администрации. Същността и спецификата на  инструмента за самооценка на администрациите по показатели за учеща организация бяха разяснени от Николай Николов, лектор на ИПА и директор в OSБългария. За популяризиране на резултатите от самооценката беше излъчено кратко видео - интервю с г-жа Ваня Кастрева, началник на РУО София град, чиято администрация е с най-висок рейтинг по показател „Лидерство“. Цялото интервю с г-жа Кастрева може да видите тук. 

В края на деня беше обявено, че от 2017 г. ИПА ще предоставя безплатно този инструмент за самооценка на всички администрации, които желаят да се развиват като учещи организации.

 

Последният ден от срещата беше посветен на състоянието и перспективите за обучение на служителите от държавната администрация. Анета Тушева и Олга Чернева представиха и коментираха обобщени резултати от предварителна онлайн анкета сред участниците, чрез която бяха идентифицирани силни и слаби страни в планирането и организирането на обученията, а също и в комуникацията между ИПА и другите администрации. Гергана Георгиева, мениджър “Електронно обучение” в ИПА, даде полезни разяснения за въвеждането на нова, смесена форма на задължителното обучение за назначени за първи път на държавна служба (ЗО-1). В края на срещата Станимир Минков, мл. експерт в ИПА, запозна присъстващите с условията на кандидатстване за предстоящата Академия за млади лидери, както и с новите възможности за обучения по проекти на ИПА в периода 2017-2018 г.

 

В рамките на юбилейния форум, като признание за трайни и много добри партньорски отношения с ИПА, изпълнителният директор Павел Иванов отличи с грамоти 10 централни и териториални администрации.

Приятна изненада за всички участници и гости на срещата подготви община Стара Загора, която поздрави присъстващитес вдъхновяващоизпълнениена формация за източноправославна музика „Св. Йоан Дамаскин“.

 

Материали от срещата: