Alt

Common Assessment Framework CAF2020

The new CAF2020 is the fifth version of the model. The core of the model is based on a proven CAF model that was launched in 2000. The CAF is the first European quality management tool specifically tailored for and developed by the

Alt

Обща рамка за оценка CAF 2020

Представяеме ви новата, пета по ред версия на модела CAF2020. Структурата ѝ е базирана на вече доказалия се модел от 2000 г. CAF е първият европейски инструмент за управление на качеството, специално пригоден за публичния сектор и

Alt

Изследване за перспективите за внедряване на CAF

Изследването за перспективите за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в България има следните цели:

да направи анализ и обобщение на постигнатите резултати от въвеждането на модела в целевите 48 администрации по проекта на ИПА; да представи
Alt

Сборник с добри практики CAF

Това издание представя и популяризира резултатите от пилотното внедряване на модела CAF в 48 администрации по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите” на Института по публична администрация, осъществяван с финансовата подкрепа

Alt

CAF в образованието

Представяме ви българския превод на ръководството "Управление на качеството с CAF в образователния сектор" (Quality managment with CAF in the educational sector), осъществено по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“,

Alt

Подобряване и управление на публичните организации чрез европейския модел за качество CAF

Целта на това ръководство и насоките в него е да подкрепи работещите в публичните администрации в ежедневната им работа по предоставяне на качествени услуги. Хиляди организации в цяла Европа вече са започнали тяхното „пътуване към съвършенство“ с модела

Alt

Идентифициране, приоритизиране и извършване на подобрения чрез модела CAF

Настоящото изследване обхваща организации в целия публичен сектор и описва с подробности различните добри практики, внедрени в 20 организации от 13 различни страни. Самооценката на организациите от публичния сектор, като се използва огледалото за цялостно

Alt

CAF Improvement identification, prioritisation and implementation

This new study is broadening the scope to organisations of the whole public sector and describing in detail the different good practices that were installed in 20 organisations from 13 different countries. The self-assessment of public

Alt

Системи за управление на качеството в държавната администарция

“Да възприемем и приложим добрите практики и решения в административната дейност” – това е посланието, което Институтът по публична администрация отправя към ръководители и служители в българската администрация с проведените в периода 2014–2015 година

Alt

A study on the use, the support and the future of the Common Assessment Framework - full version

Over the years, the CAF has evolved and grown to become the well‐known quality model for the public sector that it is today. Considering the evolution of the CAF since the previous CAF study in 2005 and the last improvement of the CAF in

Alt

A study on the use, the support and the future of the Common Assessment Framework Executive Summary

Five Years of CAF 2006: From Adolescence to Maturity –What Next?

A study on the use, the support and the future of the Common Assessment Framework - Executive Summary.

Alt

Quality Management with CAF in the Educational Sector

To stimulate and give input to discussions at the 6th CAF user event, a study on the use of CAF in the Educational Sector was commissioned. This study was carried out by the European Institute of Public Administration  (EIPA).  The research was conducted

Alt

CAF

Целта на това ръководство и насоките в него е да подкрепи работещите в публичните администрации в ежедневната им работа по предоставяне на качествени услуги. Хиляди организации в цяла Европа вече са започнали тяхното „пътуване към съвършенство“ с модела