10 Март 2020
Alt

На 27 февруари 2020 г. в гр. Хисаря се проведе Първата годишна среща на потребителите на CAF в България. Целта на ИПА и националният CAF ресурсен център е да превърне тази среща в регулярен форум и общност на български организации за споделяне на добри практики, научени уроци и ползи от прилагането на Европейския модел за качество (CAF) в публичната администрация.

Срещата бе открита официално от  г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА. В нея участваха общо 80 служители от български администрации, прилагащи модел CAF. Представители на ИА „Железопътна администрация“, ДА „Архиви“, ОА Ловеч, Министерство на правосъдието, Националния център за информация и документация (НАЦИД), Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) и Столична РЗИ споделиха практическия си опит и ключови изводи относно процеса на въвеждането на модела в техните организации. В дискусията се включиха и консултанти към националния ресурсен център, които акцентираха на някои важни въпроси относно прилагането на модела в българската администрация. Накрая се проведоха групови дискусии и обща заключителна дискусия с всички участници относно успешното и ефективно ползване на CAF в България. Много от участниците в срещата изразиха своята благодарност за тази нова инициатива на ИПА и нейната полезност за изграждане на CAF общност в държавната ни администрация.

В събитието бе дискутиран международен опит и най-новите тенденции за развитие на модела. Isabelle Verschueren  представи новата версия на модела – CAF 2020, както и опитът на Белгия по CAF. Tomislav Mičetić запозна участниците с дългосрочната международна визия за CAF в следващото десетилетие (2030) и очерта политиката по качество в Хърватия.

Проведеното събитие е в рамките на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.

 

Презентации:

Исабел Вершурен 

Томислва Мишетич

Борислава Кушлева - Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград

Боряна Андреева - Община град Добрич

Силвия Стрезова - Областна администрация Видин

Мария Стефанова - ИА "Железопътна администрация"

Наташа Димчева - ДА "Архиви"

Ваня Събчева и Нели Митева - Областна администрация Ловеч

Величкова Лозанова - Национален център на информация и документация (НАЦИД)

Галина Стоева - Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти

Десислава Славчева - Столична РЗИ

Игнат Спахийски - консултант

Светлан Карталов - консултант - презентация 1 и презентация 2

Емилия Александова - консултант

Ангел Петров - консултант